Radhanath Swami speaking on “Srila Prabhupada’s Vision About Sri Mayapur Dham” 2012 yatra, Mayapur, Day 1

Sri Navadvipa Mayapur Dham ki Jai !!! Srila Prahupada ki Jai !!! Sri Harinaam Sankirtan ki Jai !!! Ananta koti Vaishnava Vrinda ki Jai !!! By the power of the blessing of His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, our most exalted and beloved acarya of the Brahma-Madhwa-Gaudiya parampara, we have gathered here in… Continue reading Radhanath Swami speaking on “Srila Prabhupada’s Vision About Sri Mayapur Dham” 2012 yatra, Mayapur, Day 1